x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

XXIX Premi d'Honor Lluís Carulla

Es concedeix a persones vivents o entitats que amb la qualitat de la seva activitat científi ca, cultural o cívica hagin ajudat a enfortir la consciència de comunitat nacional i el sentit de pertinença a la cultura dels Països Catalans

20-03-2009